Όροι Διαγωνισμού ΝΟΥΝΟΥ

Όροι διαγωνισμού ενέργειας τυριών πάγκου “NOYNOY,MILNER,FINA”
για το διάστημα 14/12/2022 – 10/01/2023

1. H εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕΕ», η οποία εδρεύει στο 14ΧΛΜ
Ε.Ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, με ΑΦΜ 094098834 (εφεξής η
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ»), σε συνεργασία με τη δωροθέτρια εταιρεία «FrieslandCampina
Hellas SA» (στο εξής «FRIESLANDCAMPINA») (από κοινού
«Διοργανώτριες»), διοργανώνουν την παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής
«Διαγωνισμός») με δώρο αγορές αξίας 100 € για δέκα νικητές (εφεξής
«Δώρα»).
2. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από
14/12/2022 – 10/01/2023. Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων
θεωρείται άκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη των νικητών.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της
Ελλάδος (μόνο φυσικά πρόσωπα) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της
κάρτας πιστότητας “ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB ”. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΑΦΡΟΔΙΤΗ και της
εταιρίας FRIESLANDCAMPINA, οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού, καθώς και
οι σύζυγοί τους.
4. Οι Διοργανώτριες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό ως εξής: Η εταιρεία
FRIESLANDCAMPINAδιαθέτει τα Δώρα του Διαγωνισμού, δηλαδή συνολικά το
χρηματικό ποσό των 1000€ για δέκα νικητές, ενώ η ΑΦΡΟΔΙΤΗ αναλαμβάνει
εν γένει τη διοργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, ήτοι: (α)
διαθέτει τα καταστήματα λιανικής όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των
επιλεγμένων προϊόντων, β) είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και επεξεργάζεται το
αρχείο προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών/συμμετεχόντων στον
Διαγωνισμό, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος Διαγωνισμού
και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, του Ν.2472/1997 και του Γενικό Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679), γ) διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος
Διαγωνισμού, δ) αναλαμβάνει τη διαδικασία απόδοσης των δώρων στους
νικητές του Διαγωνισμού.
5. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων κάρτας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB των οποίων τα προσωπικά στοιχεία είναι σωστά
ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση
και τηλέφωνο), οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων
του Διαγωνισμού, με τους τρόπους συμμετοχής όπως έχουν περιγραφεί στους
παρόντες όρους και που είναι εν γένει εντός του πλαισίου του Διαγωνισμού.
Έκαστος συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με
τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
6. Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε
περίπτωση που ο συμμετέχων δεν πληροί τους παρόντες όρους συμμετοχής
στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος
βάσει των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι Διοργανώτριες σε περίπτωση που
στο πρόσωπο του νικητή συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες
περιπτώσεις έχουν το δικαίωμα να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής
του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του
δώρου.
7. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 5 του παρόντος
περί εγκυρότητας των συμμετοχών, ο κάτοχος της κάρτας ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB
συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση πραγματοποιώντας αγορά 300γρ και άνω
των τυριών ΝΟΥΝΟΥ, MILNER, FINA πάγκου (εφεξής τα «Συμμετέχοντα
προϊόντα») με χρήση της κάρτας ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB. Κάθε αγορά ενός ή
περισσότερων εκ των Συμμετεχόντων Προϊόντων συνεπάγεται και μια
συμμετοχή στην κλήρωση.
8. Συμμετέχουν στον Διαγωνισμό μόνο αγορές για τις οποίες εκδίδονται
αποδείξεις λιανικής (δηλαδή αγορές φυσικών προσώπων-καταναλωτών), που
πραγματοποιούνται με την κάρτα ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB και εντός του διαστήματος
από τις 14/12/22 έως και τις 10/01/23. Κάθε συναλλαγή/απόδειξη λιανικής
αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνει
ένα ή περισσότερα από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα.
9. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στον
Διαγωνισμό. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα (1)
δώρο για όλη της διάρκεια του Διαγωνισμού.
10. Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά κλήρωση κατά τα ανωτέρω την 13/01/2023 και ώρα 14:00μ.μ σε
χώρο της εταιρίας ΑΦΡΟΔΙΤΗ με γεννήτρια τυχαίων αριθμών στην οποία και
θα εισαχθούν, ως αριθμοί συμμετέχοντες στην κλήρωση, οι έγκυρες
συμμετοχές που αναλογούν σε κάθε πελάτη/κάτοχο της κάρτας ΑΦΡΟΔΙΤΗ
CLUB, όπως αυτές ορίζονται στον όρο 7, παρουσία υπαλλήλων της
FRIESLANDCAMPINA. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση των ανωτέρω
ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την
αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία
ανάδειξης των νικητών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή
της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη
ημέρα και ώρα, η ΑΦΡΟΔΙΤΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και
την ώρα αυτής, ορίζοντας νέα ημερομηνία, η οποία θα αναρτηθεί στην
Ιστοσελίδα της προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια
μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν
εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση
έναντι των Διοργανωτριών.
11. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές που θα
κερδίσουν αγορές αξίας 100€ ο καθένας από τα Σούπερ Μάρκετ ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
12. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν
ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η
αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας
βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των
Διοργανωτριών, οι Διοργανώτριες δύνανται και δικαιούνται να μην προσφέρουν
τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα
υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και
αξίας.
13. Το Δώρο, 10.000 πόντοι ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB, συνολικής αξίας 100€, θα
πιστωθεί αυτόματα στην κάρτα ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB κάθε νικητή, με το πέρας της
κλήρωσης. Τα ονόματα των 10 νικητών θα αναρτηθούν με δημοσίευση, στη
σελίδα «Super Market ΑΦΡΟΔΙΤΗ» στο Facebook στις 16/01/2023, καθώς και
θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, όπου αυτό είναι εφικτό.
14. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς
οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία ή/και βλάβη, τυχόν
προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό. Μετά
την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων, κάθε
υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται και οι Διοργανώτριες δεν
θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
15. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που
συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την
αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ
απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους.
16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε
συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια των Ν. 4624/2019 και
2472/1997 και του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για τις
ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για τους
σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό μέσω
της ΑΦΡΟΔΙΤΗ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων και των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της
συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας της έκδοσης
της κάρτας ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB και της αγοράς των Συμμετεχόντων Προϊόντων,
καθώς και της αποδοχής των παρόντων όρων του Διαγωνισμού κατά τα
ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που παρέχονται από
αυτούς για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και την απόδοση των Δώρων,
εφόσον αναδειχθούν νικητές (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου) θα
τηρούνται σε ειδικό αρχείο μέχρι την λήξη του Διαγωνισμού. Σκοπός σύστασης
και επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου δεδομένων είναι αποκλειστικά η
συλλογή συμμετοχών στον Διαγωνισμό, η ανάδειξη νικητών και η απόδοση των
Δώρων σε αυτούς, καθώς και η δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών
κατά τα ανωτέρω. Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία των
εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία ΑΦΡΟΔΙΤΗ. Τα ανωτέρω
προσωπικά στοιχεία ευρίσκονται ήδη καταχωρημένα κατόπιν ρητής
συγκατάθεσης των υποκειμένων στο πλαίσιο της έκδοσης της κάρτας
ΑΦΡΟΔΙΤΗ CLUB, Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από την
ΑΦΡΟΔΙΤΗ μέχρι την ενημέρωση των νικητών για την απόδοση των Δώρων
και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση της
επεξεργασίας τους και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία.
17. Οι συμμετέχοντες διατηρούν α) το δικαίωμα ενημέρωσής σχετικά με τις
κατηγορίες των προσωπικών τους δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας,
τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες αυτής, αλλά και τα στοιχεία του
υπεύθυνου επεξεργασίας, β) το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το οποίο
λαμβάνουν πληροφόρηση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους
αφορούν, καθώς και για την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας,
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για
το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους,
τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και την κοινοποίηση σε τρίτους
στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, γ) το δικαίωμα αντίρρησης,
σύμφωνα με το οποίο έχουν δικαίωμα να προβάλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις
για την επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν, ώστε αυτά να μην
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης και
διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, δ) το δικαίωμα ανάκλησης της
παρούσας συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων σύμφωνα με το οποίο η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί
οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, και ε) το δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων δύναται να ασκήσει τα ως άνω
δικαιώματα του κατόπιν αιτήματος του που θα απευθύνει στην εταιρεία
ΑΦΡΟΔΙΤΗ είτε εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής προς την έδρα της
εταιρείας, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2310-315205).
18. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν
αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα www.smafroditi.gr & στη σελίδα «Super Market
Αφροδίτη» στο Facebook και θα ευρίσκονται δημοσιευμένοι εκεί καθ’ όλη τη
Διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση
των Δώρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από έκαστο συμμετέχοντα των παρόντων όρων συμμετοχής και
διενέργειας του Διαγωνισμού, καθώς και συναίνεση στην επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τα ανωτέρω, και
συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε σχετική
αξίωση έναντι των Διοργανωτριών.
19. Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με
το διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Ενημερωθείτε πρώτοι!

Ενημερωθείτε πρώτοι!

Όλες οι προσφορές των Super Market Αφροδίτη. Εύκολα και γρήγορα στο προσωπικό σας e-mail!

Έχει σταλεί e-mail επαλήθευσης στη διεύθυνση που δηλώσατε. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.